Przejdź do treści

Nota prawna

Zasady korzystania z serwisu

 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest firma ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Różańskiej 45 zarejestrowana w KRS pod numerem 0000391309 zwana dalej ROLSTAL. Zawartość informacyjna, struktura i forma prezentacji udostępniona jest przez ROLSTAL na niniejszej stronie internetowej. Warunki użytkowania strony są określone przez standardy prawa obowiązujące w Polsce. Wszelkie spory wynikające z warunków użytkowania niniejszej strony internetowej i innych kwestii dotyczących użytkowania tej strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ROLSTAL.
 2. ROLSTAL dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były kompletne, prawdziwe i aktualne.
  ROLSTAL nie ponosi jednak odpowiedzialności za:
  a.   kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
  b.   decyzje podejmowanie przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie;
  c.   skutki wykorzystania przez użytkowników informacji zawartych na stronie;
  d.   zawartość innych stron powiązanych z niniejszą stroną;
  e.   bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze strony;
  f.    przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy systemu komputerowego;
  g.   utratę danych spowodowanych awarią sprzętu, wirusami;
  h.   działanie osób trzecich naruszających prawo.
 3. Niniejsza strona internetowa nie może być wykorzystywana do celów podanych poniżej:
  a. aby zaszkodzić albo naruszyć prawa ROLSTAL w zakresie własności, reputacji, wiarygodności czy prywatności;
  b. aby użyć, przekazać lub ściągnąć szkodliwe programy lub informacje;
  c. aby złamać jakiekolwiek prawa lub regulacje;
  d. aby podjąć jakiekolwiek inne działania, które będą uważane przez ROLSTAL za nieprawidłowe.
 4. Zawartość i struktura niniejszej strony internetowej chronione są prawami autorskimi.
  Prawa autorskie  strony na wszystkich polach eksploatacji podlegają ochronie na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 152 poz. 1503 z póź. zm.).
  Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć i filmów bez pisemnej zgody ROLSTAL jest zabronione.
 5. Otwarcie niniejszej strony oznacza publikację niektórych informacji, np. adres IP, rodzaj i wersja używanej wyszukiwarki, system operacyjny, wyjściowa strona internetowa i czas zegarowy. Powyższe informacje nie zostaną wykorzystane przez ROLSTAL. Służą jedynie jako informacje statystyczne celem poprawienia atrakcyjności niniejszej strony, ulepszenia publikowanych treści oraz funkcjonalności witryny.
 6. Logotypy innych firm umieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią własności ROLSTAL.
 7. Przy składaniu aplikacji drogą elektroniczną w celu przeprowadzania rekrutacji pracowników ROLSTAL zachowuje dane użytkownika wyłącznie w celu rekrutacji. Dane osobowe użytkownika przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podane dane osobowe uznawane są za podane dobrowolnie zgodnie z art. 23. ust1. pkt.1 powyższej ustawy. Korespondencja otrzymana przez ROLSTAL za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego.
 8. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z serwisu, zarówno w zakresie odbioru , jak i przysyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dla praw własności intelektualnej.
  Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 9. ROLSTAL zastrzega sobie prawo do zmiany Noty Prawnej. Aktualna wersja Noty Prawnej jest zawsze umieszczona w serwisie. ROLSTAL nie ma obowiązku informowania o zmianach w Nocie Prawnej. Korzystanie z serwisu przez użytkowników po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla wprowadzonych zmian. ROLSTAL ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania strony lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.
Zarząd Spółki
ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.